Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3893-С01 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” 14.07.2020

 

 

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-3893-С01 за изпълнение на проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

 

“ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД е дружество с основна икономическа дейност с код по КИД-2008 79.12. Туроператорска дейност. Туроператорските и турагентски дружества са едни от най-сериозно засегнатите фирми от настъпилата пандемия.

Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Цел/и на проектното предложение:

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Период на изпълнение:

Дата на стартиране  14.07.2020 г.

Дата на приключване  14.10.2020 г.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-2.073-3893 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-2.073-3893 “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Инес Травел България" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”