Екскурзии Почивки Круизи

bg en tr
оферта: цена до:
 
София
бул."Витоша"131 А
Тел.:
02 468 90 61
02 465 31 96
0895785566
0895672582
КОНТАКТИ ЕКЗОТИКА ТАЙЛАНД УИКЕНДИ БЪЛГАРИЯ двудневни БЪЛГАРИЯ еднодневни  
По държави

Инес Травел е партньор на Учебния център ЕГ КОНСУЛТ по програма АЗ МОГА от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси към Агенцията по заетостта

 Инес Травел е партньор на Учебния център ЕГ КОНСУЛТ по програма АЗ МОГА от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси към Агенцията по заетостта.

 
Целта на предложената програма е да се даде възможност на заети, самоосигуряващи се, както и упражняващи свободни професии лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.
 
Програмата покрива 100% от финансирането на обучението, като дава възможност на желаещите да се обучават по избрана специалност.
 
Заетите лица могат да получат ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ от Бюрото по труда, даващи им право да се включат в избрано от тях обучение.
 
Възползвайки се от тази възможност за професионално обучение, Вие получавате:
·         безплатно специализирано обучение по избрана професия или ключови компетентности
·         актуализиране и придобиване на нови знания и умения за по-добро изпълнение на работните задачи
 
ЕГ Консулт ООД предлага дистанционна форма на обучение по следните специалности:
 
Професионални обучения
 (по професия или част от професия)
 
·         Организация на хотелиерството – 900 учебни часа
·         Екскурзоводско обслужване – 900 учебни часа
·         Туристическа анимация – 900 учебни часа
·         Финансова отчетност – 600 учебни часа
·         Икономист със специалност „Търговия" – 900 учебни часа
·         Оперативно счетоводство – 900 учебни часа
·         Малък и среден бизнес – 600 учебни часа
·         Бизнес администрация – 900 учебни часа
·         Tекстообработване (компютърна квалификация) – 300 учебни часа
 
Обучения по ключови компетенции
Обхваща разнообразни теми в сферата на езиковото обучение, търговията, маркетинга, управление и мотивиране на екипи, организация и ръководене на търговската дейност и бизнеса, разработване и управление на проекти и други
 
·         Общуване на чужд език (английски, немски, испански) – 300 учебни часа
·         Управление на проекти – 30 учебни часа
·         Управленски решения за поемане и оценка на риска – 30 учебни часа
·         Умения за водене на преговори – 30 учебни часа
·         Мотивация – 30 учебни часа
·         Изграждане на позитивни модели на общуване – 30 учебни часа
·         Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения – 30 учебни часа
·         Правила на успешния мениджър – 30 учебни часа
 
Дистанционното обучение е гъвкаво тренинг решение, което дава възможност на обучаваните да усвояват различни идеи, в зависимост от техните индивидуални потребности. Текстовете в отделните модули са изведени от реалната обучителна практика. Модулите са интерактивни и включват учебни материали, казуси, тестове и др.
 
На успешно преминалите обучението лица се издава официално признат документ за завършено професионално обучение.
 
Едно лице има право да получи ваучер и да посети само един курс по професионално обучение и един за обучение по ключови компетенции (езиково обучение).
 
Как да заявите Вашето обучение?
 
1. Изберете необходимото Ви обучение от списъка на курсове, организирани от ЕГ Консулт ООД
2. Свържете се с нас, за да конкретизираме и уточним индивидуалната програма за обучение
3. Необходимите документи са:
- Попълнено Заявление и Декларация по образец,
- Копие от лична карта заверено с личен подпис,
- Копие от диплома за завършено средно или висше образование, заверено с личен подпис
 
Включването в програмата и избора на специалност за обучение е въпрос на личнo предпочитание и от тази възможност може да се възползва всеки работещ, независимо от изпълняваната в момента дейност, профила на компанията в която работи, формата на заетост, работното време и социалния статус.
 
Преминалите обучение по програмата нямат ангажименти след приключване на обучението към работодателя и Агенция по заетостта.
 
Работодателите не поемат задължения към преминалите обучение по програмата.
 
Допълнителна информация, консултации, Заявление и Декларация по образец може да получите, като се свържете с нас:
 
ЕГ КОНСУЛТ ООД
София, бул. Витоша 131А
Тел:    02/9533477
Факс: 02/9533446
 
 
  
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕГ КОНСУЛТ ООД
и при никакви обстоятелства не може да се приема, чe този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган